You are currently viewing มูลนิธิเพชรเกษม ลุงอู๊ดอีจัน ลงพื้นที่จังหวัดประจวบฯมอบ เจลแอลกอฮอล์เพื่อให้ป้องกันเชื้อโควิด-19

มูลนิธิเพชรเกษม ลุงอู๊ดอีจัน ลงพื้นที่จังหวัดประจวบฯมอบ เจลแอลกอฮอล์เพื่อให้ป้องกันเชื้อโควิด-19

มูลนิธิเพชรเกษม ลุงอู๊ดอีจัน ลงพื้นที่จังหวัดประจวบฯมอบ เจลแอลกอฮอล์เพื่อให้ป้องกันเชื้อโควิด-19 แก่ โรงพยาบาลหัวหิน โรงพยาบาลปราณบุรี โรงพยาบาลสามร้อยยอด โรงพยาบาลกุยบุรี อำเภอปราณบุรี อบต.ปราณบุรี อำเภอสามร้อยยอด ขนส่งปราณบุรี ขนส่งประจวบฯ อสม.ตำบลปราณฯ และมอบให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งสิ้น 1,200 ลัง จำนวน 43,200 ขวด